ഫസലുൽ Fotoshopi On Wednesday, November 17, 2010 2 Comments

2 comments:

ഹംസ said...

ചിത്രം നന്നായിട്ടുണ്ട് ...

~ex-pravasini* said...

നന്നായി..

Post a Comment

ഇജ്ജ് മുണ്ടാണ്ട് പോകല്ലെ കോയാ, അന്റെ ചന്തിക്ക് അടിട്ടും ഞ്ജെ കജ്ജിന്ന്